Tipografija

1. Opće informacije

Predmet: Tipografija

Nositelj: dr. sc. Ivana Žiljak Stanimirović, doc.

Studijski program: Preddiplomski studij grafičke tehnologije

Smjer:  Tehničko-tehnološki i Dizajn grafičkih proizvoda

Status:  redoviti

Godina studija:  2 (IV Semestar)

Način izvođenja nastave: 
2+1+1 Predavanja (30 sati), seminar (15 sati), laboratorijske vježbe (15 sati)

ECTS:  5.0

2. Opis predmeta

Ciljevi predmeta:
Stjecanje znanja iz područja tipografije. Znanje o klasifikaciji pismovnih rezova s obzirom na povijesni razvoj i optičke karakteristike. Znanje o projektiranju, dizajnu i realizaciji vlastitog individualiziranog pismovnog reza i znanje o redizajnu i rješavanju zadataka standardizacije pismovnih rezova za upotrebu na različitim platformama.

Sažetak predmeta:

Na predmetu se tumači povijesni razvoj tipografije, klasifikacija, budućnost tipografije, projektiranje individualiziranog fonta. Upoznaju se profesionalni alati za izradu fontova i samostalni rad u njima. Projektiranje individualiziranih tipografskih rezova, rukopisnih oblika, vlastitih dizajnerskih rješenja i piktograma. Korištenje Bezierove krivulje u oblikovanju slovnih znakova. Četverac, kao nosioc grafičkog prostora slovnog znaka. Povezivanje i ligature, formiranje stilskih skupova s obzirom na tipografske karakteristike. Pojmovno (ideografija, piktografija), silabičko i fonetsko pismo u digitalnoj tipografiji. Izrada fonta iz slika, crtež slovnog znaka, portreta. Pi fontovi. Kodni font. Glagoljica u fontu, rad s glagoljicom. Standardizacija u TrueType, OpenType i ClearType standardu za prikaz na zaslonu ekrana i multimedijalnim uređajima. Kodiranje i matematička pozadina definicije fontova. Mjerenje zacrnjenja slovnih znakova i teksta. Pravila u tipografiji s obzirom na čitljivost, povezivanje kod rukopisnih oblika, usklađivanje debljinskih vrijednosti,  uređivanje fonta, poravnanje, razmak među slovnim znakovima. Tipografski riječnik i standardizacija radi komunikacije na relacijama dizajner, grafičar, tiskar, web dizajner. Klasifikacija tipografije u pojedinačne pismovne skupine, uzimajući u obzir povijesni razvoj i optičke karakteristike. Suvremena klasifikacija individualiziranih dizajnerskih tipografskih rješenja na webu.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet:
Osnove rada s računalom.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
- Znanje o povijesnom razvoju tipografije i klasifikaciji tipografije u pojedinačne pismovne skupine
- Sposobnost stvaranja vlastite baze podataka kroz klasifikaciju
- Znanje o izradi i realizaciji individualiziranih tipografskih rezova vlastitih dizajnerskih rješenja
- Sposobnost rješavanja redizajna slovnih znakova i uređivanja karakterističnih znakova hrvatskog jezika
- Projektiranje svih potrebnih znakova za internacionalnu primjenu
- Znanje o izradi tipografije za signalizaciju, piktograme i kodni font
- Znanje o standardima i kodiranju tipografije za primjenu na različitim platformama u tisku i na webu

Razrada predmeta po nastavnim jedinicama i oblicima nastave

Sadržaj Predavanja:
2 sata / tjedan

P: Povijesni razvoj tipografije, pregled cjeline, tipografija u upotrebi, budućnost razvoja tipografije, projektiranje individualiziranog fonta. Bezierova krivulja kao osnova ovojnice slovnih znakova. Definicija četverca I pismovnih linija.
P: Klasifikacija rukopisnih oblika pismovnih rezova prema optičkim karakteristikama i alatu, podebljani, izmjenični, jednolični potez i potez kistom.
P: Klasifikacija temeljnih oblika:renesansne, prijelazne i klasicističke antikve prema optičkim karakteristikama i povijesnom razvoju od rimske lapidarne kapitale karolinške i humanističke minuskule, do renesansne, prijelazne i klasicističke antikve.
P: Klasifikacija individualnih oblika: umjetnička antikva, polugrotesk, novinska antikva,slobodni potez, poluegiptijana prema optičkim karakteristikama i povijesnom razvoju 
P: Klasifikacija tehničkih oblika prema optičkim karakteristikama i povijesni razvoj tehničkih oblika, grotesk, egiptiana, italiena, OCR
P: Klasifikacija posebnih i profilnih oblika, obrisna pisma,osjenčana pisma, šrafirana pisma, ukrašena pisma rangirana prema optičkim karakteristikama
P: Klasifikacija matematičkih znakova, akcenata, općih simbola, notnog fonta, kodnog fonta, prema optičkim karakteristikama
P: Nova suvremena klasifikacija, stvaranje  baze podataka kroz klasifikaciju. Standardizacija u TTF formatu, postscript i pdf formatu.
P: Povezivanje i ligature, formiranje stilskih skupova s obzirom na tipografske karakteristike. 
P: Mjerenje zacrnjenja slovnih znakova i teksta kroz programska rješenja.
P: Glagoljica u fontu, rad s glagoljicom, kodne pozicije. 
P: Standardizacija u TrueType, OpenType za tisak i ClearType standardu za prikaz na zaslonu ekrana i multimedijalnim uređajima. 
P: Tipografski riječnik i standardizacija radi komunikacije na relacijama dizajner, grafičar, tiskar, web dizajner. 
P: Pojmovno pismo (ideografija, piktografija), silabicko i fonetsko pismo u digitalnoj tipografiji.
P: Suvremena klasifikacija individualiziranih dizajnerskih tipografskih rješenja na webu. Budućnost razvoja tipografije i budućnost razvoja standarda za primjenu tipografije u konvencionalnim i multimedijskim okruženjima.

Sadržaj seminara i vježbi: 

http://www.eva-sms.net/claroline/claroline/work/work_list.php?assigId=2&cidReset=true&cidReq=TIPO

Predložena obavezna i dopunska literatura

-  Vilko Žiljak: "Stolno Izdavaštvo-DeskTop Publishing",DRIP,1990. Zagreb,303 str.UDK 655:681.3,ISBN 86-815-1704-x
-  Franjo Mesaroš: "Tipografsko oblikovanje", Zagreb, Viša grafička škola (više izdanja)
-  Franjo Mesaroš: „Tipografski Priručnik“, Grafički obrazovni centar, Zagreb, 1985
-  Franjo Mesaroš: „Grafička enciklopedija“, Tehnička knjiga, Zagreb, 1971
-  Vilko Žiljak: „Tipografski rječnik“, www.ziljak.hr
-  Linotype: „Typographic Categories“,  „Foundries and Libraries“ http://www.linotype.com/
-  Linotype: Font Magazine http://www.linotype.com/
-  Taschen Books: "Type. A Visual History of Typefaces and Graphic Styles 1628–1900.", Volume 1, 2010, 2013. 
- Taschen Books: "Type. A Visual History of Typefaces and Graphic Styles 1901–1938.", Volume 2, 2010, 2013.

Linkovi:

http://www.ziljak.hr/vilko/predavanja/tipografija1/Tipografski%20rjecnik1.htm

Tipografski mjerni sustav